Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie
- zpracování směrnice pro nakládání s odpady a Plánu odpadového hospodářství

- zpracování kompletní dokumentace dle požadavků legislativy (provozní a havarijní řády apod.)

- vedení evidence odpadů a zpracovaní hlášení o produkci odpadů v rozsahu daném legislativou

- průběžné řešení problematiky využití či zneškodnění odpadů v zařízení (výkupny, sběrné dvory, skládky) včetně zaškolení pracovníků

- zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle legislativy

- klasifikace a posouzení právního a provozního stavu odpadového hospodářství

- kategorizace odpadů označení shromažďovacích prostředků, dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů

- odpady z provozu vodního hospodářství

- identifikace případných rozporů se zákonitostí a vymezení možné kolize

- zajištění činnosti odpadového hospodáře

- provádění pravidelných kontrol nakládání s odpady a dohlížení na třídění odpadů dle jednotlivých druhů

- prevence vzniku odpadů